Scenarkivet /

möte 09

möte 09 arrangeras i Stockholm 23-31 mars på WELD, i Göteborg 15-22 april på Atalante, i Umeå 18-31 maj på NorrlandsOperan och i Malmö 8-14 juni i Garaget/Dansstationen.

om möte 09

Följande parametrar utgör en del av det förslag till mötes-format som möte09's produktionsgrupp lämnar till de inbjudna deltagarna. Parametrarna ändras och utvecklas tillsammans med de erfarenheter vi gör under projektets gång.

Inbjudan
Deltagarna bjuds in som individer med en unik kunskap och unika erfarenheter. De bjuds inte in som "representanter" för en konstform, ett land, en akademisk position osv. Vi hoppas att detta kan skapa en situation där vi inte behöver referera till en "professionell identitet" eller en etablerad position, och är ett försök att mötas på en nivå av gemensamt tänkande/görande, till att testa saker som kanske befinner sig "utanför" den (var)dagliga praktiken - att helt enkelt pröva andra saker och mötas på andra sätt. Det kan naturligtvis också erbjuda en plats för idéer som formats tidigare, men inte testats eller funnit rätt sammanhang. Vi strävar efter att mötet kan utgöra en miljö där vi tillåts att inte återskapa det vi skulle kunna göra "i alla fall", samt en situation där vi befinner oss i ständigt sökande; genom lek, förändring, friktion, "konstruktiv tanke-konflikt" och "reflektion genom görande". Slutligen ombeds deltagarna att själva söka efter sätt att organisera sig under veckan.

Förslag
Deltagarna ombeds att dela ett eller flera "Förslag" med en publik/användare/besökare. När, på vilket sätt  och hur många gånger bestäms av deltagarna under mötesperioden. Deltagarna informerar produktionsgruppen om när och hur de vill bjuda in till en publik aktivitet, samt om sina behov/önskemål för genomförandet. Deltagarna får själva välja huruvida de vill pröva individuella eller gemensamma förslag, och behöver inte növdvändigtvis agera som en "enhetlig, kollektiv avsändare". Kontexten av Förslaget föreslår att vi kan dela saker med en publik/annan "innan" vi vet exakt vad det är vi föreslår.

Läs även Ingrid Cognes och Johan Thelanders tankar kring begreppet Förslag under Nyckelord:

NyckelordUnder arbetet med möte09 har vi fått en del frågor om vissa ordval, och ser detta som ett utmärkt tillfälle att diskutera begrepp och förhållningssätt. Observera att syftet inte är att definiera vad orden betyder utan enbart att förklara hur vi använder orden i detta projekts specifika kontext, just nu. Begreppens innebörd förändras ständigt och det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt till flera tolkningsmöjligheter.

Priset för en kaffe
Deltagarna öppnar dörrarna till sin process under mötesperioden. Detta kallas "Priset för en kaffe", då platsen är tänkt att fungera som en offentlig plats. Publiken bjuds in till att lyssna, ifrågasätta, komma och gå som de vill. Situationen för Priset för en kaffe är ett försök att dela en process och mötas/lyssna/vara närvarande utan behovet av att presentera något på ett officiellt eller formellt vis, samt att inte nödvändigtvis behöva introducera eller informera besökarna om vad som händer, men istället i all enkelhet öppna dörrarna och säga Kom förbi en stund!

Deltagarna är naturligtvis välkomna att hitta nya begrepp för att på bästa sätt bjuda in till processen och dess tankar, förslag, övningar osv. Det kan också ske att gränserna mellan Förslag och Priset för en kaffe suddas ut.

Möte 09 inbjöd intresserade att diskutera ovanstående på bloggen http://www.mote09.org/projektblogg

Läs mer om möte 09 på http://www.mote09.org/goteborg  


Sök