Scenarkivet /

GAS

Göteborg Art Sounds (GAS)

KONSTLABBET 2x3- Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet firar 10 år

 

Torsdag 6 maj
Kl. 14.30 Samtal mellan Kajsa G Eriksson och Andreas Gedin

 

Kl. 16.00 Samtal mellan Anna Westberg, Joel Brindefalk, Per Anders Nilsson, Sten Sandell och Nina de Heney.

 

Kl. 17.30 Release av ArtMonitor + konsert med Per Anders Nilsson, Sten Sandell och Nina de Heney.

 

Medverkande:

Kajsa G Eriksson är konstnär och forskare och har disputerat med avhandlingen Konkret mode: kläder som performancekonst i offentliga rummet. Avhandlingen och konstprojektet handlar om burna kläder som ett ideologiskt ställningstagande som placerar konsten mitt i vardagen och som en del av en performancekonst som utforskar och ökar engagemanget i det offentliga rummet.

 

Andreas Gedin doktorand på Konstnärliga fakulteten och arbetar med avhandlingen Hela havet stormar: Konstnären som curator i sitt eget verk. Avhandlingen tar upp konstnärlig forskning som en ett socialt forum: teori som praktik, curating som konst och något om tonfisksås och förbannelser.

 

Anna Westberg, dansare/koreograf och Joel Brindefalk, musiker/kompositör har samarbetat sedan 2008 utifrån sitt gemensamma intresse för improvisation och pågående form i rörelse och ljud. De undersöker i sitt arbete möjligheten att frikoppla rörelser och ljud från kulturella associationer, identifierbara former och narrativitet. Solot Market som visas under GAS-festivalen, är alltså koreograferat av Deborah Hay, i bearbetning och framförande av Anna Westberg. Joel Brindefalks musik till stycket är en bearbetning av ett utdrag ur hans pågående verk Morphony. 

Sten Sandell och Per Anders Nilsson utgår från olika aspekter av rumslighet i förhållande till improvisation i sina respektive doktorandprojekt. 

Per Anders Nilsson säger att ”När jag improviserar är det som att spela ett spel, att träda in i ett mångdimensionellt imaginärt rum med egna regler.” Sten Sandell kontrar med ”Att förhålla sig till rummet jag befinner mig i, att gå med eller emot dess akustiska förutsättningar.” Rum att utforska, rum som på samma gång bjuder motstånd och erbjuder möjligheter. Möjligheten som finns och som alltid måste finnas i ett rum, att kunna byta riktning, eller behålla den. 

Som tredje spelare medverkar Nina De Heney på kontrabas, med sitt fantastiska basspel!

 

ArtMonitor (www.konst.gu.se/artmonitor) ges ut av konstnärliga fakulteten i Göteborg och är en tidskrift helt och hållet ägnad konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Tidskriften är unik i Norden. Den ger ut temanummer och recenserar konstnärliga forskningsprojekt och avhandlingar i konst. Redaktion för tidskriften är Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Göteborgs universitet, utgivare är Johan Öberg (johan.oberg@konst.gu.se) och redaktör är Emma Corkhill (emma.corkhill@konst.gu.se). 
Det senaste numret – ArtText – är helt och hållet ägnat sådant konstnärligt skrivande som inte är skönlitteratur, inte är kritik, men ger prov på nya former av konst-essäistik som uppkommer som en del av den nya forskningen. Numret bygger på den internationella konferens i ämnet som hölls i Dicksonska palatset i Göteborg 2009.

 

Fredag 7 maj
Kl. 14.30 Samtal mellan Tina Carlsson och Magnus Bärtås.

 

Kl. 16.00 Samtal mellan Maja Hammarén och Fredrik Nyberg.

 

Kl. 17.30 Release av Ingrepp med konsert av MonoMono 

 

Medverkande:Tina Carlsson deltar med doktorandprojektet The sky is blue som handlar om kollisionen mellan de mycket banala och mer existentiella frågorna. Det är ett projekt där du kan följa en desperat jakt på det universella, det universella som glider genom fingrarna så fort du försöker gripa tag om det. Utgångspunkten är denna väldigt banala titel the sky is blue, ett uttalande som ofta används i banala texter, musik och konst, men också faktiskt innehåller och fungerar som en metafor för allvarliga drömmar om kärlek, frihet och hopp.

 

Magnus Bärtås arbetar med avhandlingsprojektet You Told Me – Work stories and video essays inom konstnärlig forskning, som behandlar berättarstartegier inom konsten. Utifrån det praktiska och teoretiska arbetet med videoessäer undersöks narrativa strukturer inom den essäistiska genren samt berättelsens funktion och betydelse för att uppföra och sprida konst.

 

Maja Hammarén arbetar på Högskolan för fotografi vid Konstnärliga fakulteten. Hon är verksam i Göteborg och Stockholm och kommer att diskutera sitt konstnärliga utvecklingsarbete Gestaltande språk och att iscensätta sig själv. 

 

Fredrik Nybergs projekt kan ses som ett försök att svara på frågan: Hur låter dikten? Det är en undersökning av poesins olika ljudande uppenbarelseformer. Det handlar exempelvis om förhållandet mellan dikt som en på papper tryckt, visuell, manifestation och som en i rummet vokaliserad, framförd, akt. Det handlar också om olika typer av text/ljud kompositioner, och inte minst om det ofta tysta, svårfångade, ljudande som utgör en avgörande nivå i skrivandet av dikten. Fredrik Nyberg spelar senare under kvällen med gruppen MonoMono. 

 

MonoMono består av tonsättaren Lars Carlsson och författaren Fredrik Nyberg. Tillsammans strävar de efter en process där olikheter och likheter, lek och allvar värderas lika. På olika sätt för de samman text och ljud till en fungerande helhet, som förhoppningsvis landar någonstans utanför musiken och utanför litteraturen. 

 

Lördag 8 maj

14.30 Samtal mellan Esther Shalev-Gertz och Otto von Busch.

 

Kl. 16.00 Samtal mellan Ulf Friberg och Lena Dahlén. 

 

Medverkande:

Dialogen har stått i centrum i Esther Shalev-Gerzs arbete under tre decennier. I hennes projekt, Hennes verk är intimt förbunden med en aktiv dialog mellan institutioner, deltagare och allmänheten. Dialog är ett grundläggande begrepp, men också något som används och missbrukas på många områden. Det används ofta som synonym för kommunikation och för att hitta samförstånd, men dialogen har många olika former och format, varav några kan bli besvärliga och oförutsägbara. Ett av villkoren för dess möjligheter är att det finns ett förtroende.

 

I Otto von Buschs projekt Hacktivism och engagerad modedesign undersöks en ny designerroll inom mode. En roll  som experimenterar med hur mode kan delas mellan många deltagare som  en form av social design och politisk aktivism. Denna designpraktik kallar han ”mode hacktivism”, en engagerad och kollektiv process där  nya handlingsmöjligheter utforskas genom gör-det-själv-praktiker  samtidigt som deltagarna i dialogform utvecklar hantverkskunnande och  tränar sin uppmärksamhet gentemot modes tillblivelseprocesser.

 

Lena Dahlén är doktorand i scenisk gestaltning och arbetar med avhandlingen Språkets roll i skådespelararbetet: från text till tal. Med exempel från ett pågående arbete tecknas en skiss av vägen från första läsning till gestaltat tal. Hur införlivar skådespelaren det främmande, texten? Hur ser processen ut från första läsning till gestaltat tal? Vilka faktorer kan tänkas påverka processen?


Hur fri och konstnärligt obunden teatern än tycker att den är – och i många stycken är – är all teaterverksamhet ett barn av sin tid! 

Ulf Friberg vill undersöka hur skådespelarens hantverk och syn på sin profession har förändrats under en historisk närtid; från början av 1990- talet fram till idag. Var står vi nu och vad hur ser framtiden ut? Förlorar vi kunskap, vinner vi, leder det framåt?

 

www.konst.gu.se

www.gas-festival.com

 


Sök